Навигация

Дирекция "Международни проекти"

Публични покани по Европейски фонд за връщане


Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади за последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане (Годишни програми 2011, 2012 и 2013) и по Фонда за външните граници (Годишни програми 2011, 2012 и 2013)“, по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки ОТВОРЕНА - Електронна преписка 457 от 17.09.2015 г.


Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади за последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане (Годишни програми 2011, 2012 и 2013) и по Фонда за външните граници (Годишни програми 2011, 2012 и 2013)“, по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки ПРЕКРАТЕНА
- Електронна преписка 449 от 18.08.2015 г.


Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади за последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане (Годишни програми 2011, 2012 и 2013) и по Фонда за външните граници (Годишни програми 2011, 2012 и 2013)“, по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки- ЗАТВОРЕНА - Електронна преписка 445 от 31.07.2015 г.

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Ремонт (обновяване) на помещения в Специализирания дом за временно настаняване на граждани на трети страни в София" - ЗАТВОРЕНА - 07.04.2015 г.