Навигация

Фонд "Вътрешна сигурност" 2014-2020

Нормативни документи

 

Описание на системите за управление и контрол по ФВС и ФУМИ 2014-2020 - Версия 5.0 - 2016 г.
Анекси

Описание на системите за управление и контрол по ФВС и ФУМИ 2014-2020 - Версия 4 - 2016 г.
Анекси


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/207 НА КОМИСИЯТА от 3 октомври 2016 година относно общата рамка за наблюдение и оценка, предвидена в Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1977 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2015 година за определяне на честотата и формата на докладването на нередности във връзка с фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и с инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1973 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

Решение на МС за определяне на отговорен орган и одитен орган по фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" от 2014 до 2020 г.
Описание на системите за управление и контрол по ФВС и ФУМИ 2014-2020 - Версия 3 - 2015 г.
Анекси

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/840 НА КОМИСИЯТА от 29 май 2015 година относно проверките, извършвани от отговорните органи съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 800/2014 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2014 година за определяне на процедури за докладване и други практически договорености за финансирането на оперативното подпомагане в рамките на националните програми и в рамките на специалната транзитна схема в съответствие с Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/377 of 2 March 2015 establishing the models for the documents required for the payment of the annual balance pursuant to Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council laying down general provisions on the Asylum, Migration and Integration Fund and on the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/378 of 2 March 2015 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to the implementation of the annual clearance of accounts procedure and the implementation of the conformity clearance


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 799/2014 of 24 July 2014 establishing models for annual and final implementation reports pursuant to Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council laying down general provisions on the Asylum, Migration and Integration Fund and on the instrument for financial support for police cooperation, prevention and combating crime and crisis management


COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 802/2014 of 24 July 2014 establishing models for national programmes and establishing the terms and conditions of the electronic data exchange system between the Commission and Member States pursuant to Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council laying down general provisions on the Asylum, Migration and Integration Fund and on the instrument for financial support for police cooperation, prevention and combating crime and crisis management


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1049/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година относно техническите характеристики на мерките за информиране и популяризиране съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (pdf - 589k)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1048/2014 НА КОМИСИЯТА от 30 юли 2014 година за определяне на мерки за информиране и популяризиране, насочени към обществеността, и на мерки за информиране на бенефициерите съгласно Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (pdf - 321k)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1042/2014 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 по отношение на определянето и отговорностите в областта на управлението и контрола на отговорните органи и по отношение на статута и задълженията на одитните органи (pdf - 473k)

Регламент (ЕС) N 513/2014 на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд "Вътрешна сигурност" и за отмяна на Решение 2007/125/ПВР на Съвета (PDF - 1031k)

Регламент (ЕС) N 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за създаване на инструмента за финансово подпомагане на външните граници и визите като част от фонд "Вътрешна сигурност" и за отмяна на Решение N 574/2007/ЕО (PDF - 1052k)

Регламент (ЕС) N 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за определяне на общи разпоредби за фонд "Убежище, миграция и интеграция" и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (PDF - 1216k)

Указания на Европейската комисия за подготовка на националните програми на държавите-членки по фонд "Вътрешна сигурност" и фонд "Убежище, миграция и интеграция" за периода 2014-2020 г. - версия 8 от 31 март 2014 г. (PDF - 749k)